An Post go hachomair

Fíricí Meara

Gach lá oibre, déanann foireann An Post, idir uirbeach, tuaithe, lánaimseartha agus pháirtaimeartha na nithe seo a leanas:
  • níos mó ná 2.5 milliún earra poist a bhailiú, a phróiseáil agus a sheachadadh
  • chuig 2.2 milliún seoladh gnó agus baile
  • ag úsáid flít bóthair de 2,738  feithicil agus 1,645 rothar.
  • agus freastalaíonn siad ar 1.7 milliún custaiméir gach seachtain trínár ngréasán leithleach náisiúnta.
  • de 1,100 Oifig Phoist agus 132 gníomhaire poist
  • chomh maith le gréasán íocaíochta PostPoint ag 2,500 ionad miondíola ar fud na tíre.

Struchtúr Corparáideach

Is móreagraíocht tráchtála é An Post a chuireann réimse leathan seirbhísí ar fáil lena n-áiríear seirbhísí poist, cumarsáide agus tarchur airgid. Tá sé ar cheann de na cuideachtaí is mó in Éirinn, le os cionn 9,600 duine fostaithe aige go díreach ina líonra náisiúnta de phointí miondíola, próiseala agus seachadta. Cuireann sé seirbhisí gníomhaire ar fáil do Ranna Rialtais, do Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta, Crannchur Náisiúnta An Post, agus go leor comhlachtaí tráchtála eile.

Is cuideachta le dliteanas teoranta í an chuideachta, corpraithe faoi Acht na gCuideachtaí, 1963 go 1983. Faoin Acht Seirbhísí Poist agus Seirbhísí Teileachumarsáide, 1983 tá an Chuideachta i dteideal an focal 'Teoranta" a fhágáil amach as a ainm.

Tá gnáthscair amháin i seilbh an Aire Airgeadais agus tá an chuid eile den scairchaipiteal eisithe i seilbh an Aire Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha.

Tugtar sonraí na ngníomhaíochta a dhéanann fochuideachtaí, cuideachtaí comhlachtaithe agus comhfhiontair, mar aon le faisnéis a éilítear in Alt 158 d'Acht na gCuideachtaí, 1963, tugtha i nóta 24 de na ráitis airgeadais 2009.

Tá sonraí do thorthaí na bliana leagtha amach sa chuntas comhdhlúite brabúis agus caillteanais agus sna ráitis airgeadais.

Rialachas Corparáideach

Is tosaíocht leanúnach ag stiúrthóirí An Post é ardchaighdeáin a choinneáil do rialachas corparáideach. Is iad Cód Cleachtais na Roinne Airgeadais um Rialachas Comhlachtaí Stáit agus Comhchód na Ríochta Aontaithe na bunchlocha ar a bhfuil a mbeartas corparáideach um rialachas bunaithe.

Tá na stiúrthóirí freagrach do na scairshealbhóirí as an dearialachas corparáideach agus tugann an tuarascáil seo aghaidh ar an gcaoi a gcuirtear an Cód Cleachtais do Rialachas Comhlachtaí Stáit agus príomhphrionsabail agus prionsabail thacaíocht an Chomhchóid i bhfeidhm in An Post.

Cóid Iompair

Bíonn fostaithe agus stiúrthóirí An Post ag feidhmiú de réir ardchaighdeán cothromais, trédhearcachta agus ionracais. Tá stair an-fhada de sheirbhís dhílis úsáideach don phobal ag Oifig an Phoist in Éirinn. Tá an taifead seo bunaithe ar ionracas agus ar iontaofacht phearsanta na bhfostaithe le blianta fada anuas. I gCóid Iompair na Stiúrthóirí agus na bhFostaithe leagtar amach go foirmiúil na caighdeáin iompair, trédhearcachta agus ionracais a bhfuiltear ag súil leo ó gach fostaí agus ó gach stiúrthóir i nGrúpa An Post.Comhdhéanamh an Bhord Stiúrthóirí

Ceapann an tAire Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha na stiúrthóirí go léir agus tá a gcoinníollacha ceapúcháin agus a dtáillí leagtha amach i scríbhinn. Déantar stiúrthóirí a thoghadh as na fostaithe de réir na nAchtanna um Páirteachais Lucht Oibre (Fiontair Stáit) 1977 go 1993 ar feadh tréimhse ceithre bliana. Déantar máistir poist a thoghadh mar stiúrthóir de réir alt 81 den Acht Seirbhísí Poist agus Teileachumarsáide, 1983 ar feadh téarma trí bliana. Ceapfar na stiúrthóirí eile ar fad ar feadh téarma buan, téarma cúig bliana de ghnáth.


Sonraí Chomhaltaí an Bhoird agus an Fheidhmeannais

Nuacht

tuilleadh

Cliceáil anseo le haghaidh gach míreanna nuachta