An Post announces breakthrough deal with Postmasters

20/04/2018

An Post announces plans for a radically modernized Post Office network following breakthrough deal with Postmasters

 • An Post to invest €50m in growth and modernisation of network
 • Creation of An Post Retail to manage business end-to-end 
 • Historic deal with IPU to support the renewal of the post office network 
 • New formats, better opening hours and better-located post offices
 • A reimagined post office to drive customer visits and appeal to broader demographics through with new products & services across 3 pillars of
   
  • Financial Services,
  • enhanced Government Services 
  • & e-commerce 
 • No compulsory closure of Post Offices


20 April, 2018:  Today An Post has announced that it has achieved a breakthrough deal with the Irish Postmasters Union (IPU), representing almost 1,000 post masters, following a three-month mediation. The deal delivers a radically modernised vision for the Post Office Network for the long term.

The deal with the IPU comes as An Post moves to invest €50m in growing and modernising the post office network following the announcement, earlier this week, of strong financial results for the company.

As part of the strategy for modernising Post Offices, An Post Retail has been established as, a dedicated business unit within An Post.  An Post Retail has its own management team led by newly appointed MD Debbie Byrne. An Post Retail which will include Post Offices, Bill Pay and Post Insurance manages €14bn of cash annually, more than any other retailer in Ireland, and creates employment for over 3,500 people nationwide.

An Post Retail’s plans for the future of the Post Office Network include a guarantee that every community will benefit from a modern post office service.

An Post commits to a post office for every community of over 500 people; within 15km of 95% of the population (and 3km in urban areas).

While there will be some consolidation to ensure post offices are conveniently and properly located there will be no compulsory closures.
The transfer of business to neighbouring offices will ensure the continued viability of these smaller offices in meeting the needs of the community. An Post will open up to 20 new offices in communities of 500+, currently without a post office to remain the largest retail network in the country.

An Post Retail plans to expand the Network’s reach to meet changing customer needs and shopping patterns: 

 • Locate post offices where most convenient for customers and with longer opening hours. More post offices will be collocated with grocery retail and convenience stores offering benefits for the postmaster and retailer 
 • Refurbish the estate to introduce larger scale post offices in every major town
 • Introduce new formats particularly for e-commerce & parcels
 • Put omni-channel at the forefront of what we do,  offering more services 24/7 online but also automated transaction capabilities in post offices


The historic deal with the IPU sees the introduction of a new contract with Postmasters (the individual business owners) which more dynamically supports a renewal and development of the Post Office Network and the expansion of new services offered by An Post.

The focus of the newly established An Post Retail is on three areas aimed at reinventing the post office network and increasing customer visits:

 • Post offices becoming the backbone of e-commerce: offering the fullest range of parcel and mail services including out-of-hours collections, returns, tracking, redirections 
 • Community financial services: diversifying and growing financial services products for individuals and SMEs, local banking in association with the major banks, and a full range of Government Savings products in more locations nationwide than any other organization 
 • Post offices becoming One-Stop-Shop for Government Services: extending the range of local and central government services including the broadest range of licensing; a payment point for local authorities, fines, planning applications etc; digital ID and authorisations; and assisting online applications.


The development of these services and new post office formats will begin immediately and will be implemented over the next 3 years.

The deal with the Irish Postmasters’ Union has been approved by the An Post board and the Executive of the Irish Postmasters Union, and will now go to a meeting of the IPU.  

Commenting on the deal, Debbie Byrne, the newly appointed MD of An Post Retail said:

“The Post Office has a deep and vital social contract with communities across the State. This breakthrough deal with the IPU not only guarantees the future of the Post Office but it offers every community a modern service for financial, retailing and local business needs.  An Post’s investment and the IPU Executive’s endorsement are strong votes of confidence in the future of a reshaped, revitalised Network.”

“We are confident that this deal with the IPU can deliver a sustainable future for Postmasters and real opportunities both for our existing Postmasters and business focussed new entrants to the business in the future.”

Please read A new vision for Post Office services in Ireland, circulate it widely and let us know what you think.

nbsp;

FÓGRAÍONN AN POST GO BHFUIL PLEANANNA AIGE NUACHÓIRIÚCHÁN RADACACH  A DHÉANAMH AR AN LÍONRA OIFIGÍ POIST TAR ÉIS COMHAONTÚ CEANNRÓDAÍOCH A BHAINT AMACH LEIS NA MÁISTRÍ POIST   

 • Tá An Post chun €50m d’infheistíocht a chur sa líonra chun é a fhás agus a nuachóiriú. 
 • Táthar tar éis An Post Miondíol a bhunú chun gnó a bhainistiú ó cheann go ceann. 
 • Comhaontú stairiúil le Ceardchumann na Máistrí Poist (IPU) chun tacaíocht a thabhairt don athnuachan a dhéanfar ar líonra na n-oifigí poist.  
 • Formáidí nua gnólachta, uaireanta oscailte níos fearr agus oifigí poist atá lonnaithe ar shuíomhanna níos fearr.
 • Tá athshamhlú á dhéanamh ar an oifig poist chun custaiméirí a spreagadh le cuairt a thabhairt orthu agus chun déimeagrafaic níos leithne a mhealladh trí tháirgí & seirbhisí nua a sholáthar thar 3 réimse: 
  • Seirbhísí Airgeadais,  
  • Seirbhísí Rialtais feabhsaithe 
  • & Ríomhthráchtáil. 
  • Ní dhúnfar aon Oifigí Poist go héigeantach.

20 Aibreán 2018:  Tá An Post ag fógairt inniu go bhfuiltear tar éis teacht ar chomhaontú stairiúil tar éis trí mhí idirghabhála le Ceardchumann na Máistrí Poist (IPU) an ceardchumann a dhéanann ionadaíocht ar bheagnach 1,000 máistrí poist.  Cuireann an comhaontú seo fís radacach nua-aimseartha don Líonra Oifigí Poist in áit don fhadtéarma.

Tagann an comhaontú seo le Ceardchumann na Máistrí Poist (IPU) ag an am nuair atá An Post ag tosnú ar €50m d’infheistíocht a chur sa líonra oifigí poist chun é a fhás agus a nuachóiriú agus leis an ráiteas a eisíodh níos luaithe an tseachtain seo faoi thorthaí láidre airgeadais na Cuideachta.

Mar chuid den straitéis nua-chóirithe ar na hOifigí Poist, táthar tar éis An Post Miondíol, agus é mar aonad gnó tiomnaithe taobh istigh de An Post, a bhunú.   Tá a fhoireann bhainistíochta féin ag An Post Miondíol agus Debbie Byrne mar Stiúrthóir Bainistíochta nua-cheaptha á treorú. Déanann An Post Miondíol (a chuimseoidh Oifigí Poist, Bill Pay agus Árachas An Post) bainistiú ar €14bn d’airgead tirim gach bliain. Tá sin níos mó ná aon mhiondíoltóir eile in Éirinn agus cruthaíonn sé fostaíocht do níos mó ná 3,500 duine ar fud na tíre.

Mar chuid de phleananna An Post Miondíol i leith an Líonra Oifigí Poist don todhchaí tá geallúint á thabhairt go mbainfidh gach pobal tairbhe as seirbhís nua-aimseartha sna hoifigí poist. 

Tá An Post ag tiomnú go mbeidh oifig poist ann do gach pobal a bhfuil níos mó ná 500 duine ann; taobh istigh de 15km de 95% den daonra (agus taobh istigh de 3km i gceantair uirbeacha). 

Cé go mbeidh comhdhlúthú áirithe i gceist chun a chinntiú go mbeidh oifigí poist lonnaithe go háisiúil agus go cuí ní dhúnfar aon cheann go héigeantach.
Cinnteoidh aistriú ghnó go dtí oifigí sa chomharsanacht inmharthanacht leantach do na hoifigí níos lú chun freastal ar riachtanais an phobail. Osclóidh An Post suas go 20 oifig nua i bpobail a bhfuil 500+ duine iontu agus atá gan oifig poist faoi láthair agus fanfaidh sé mar sin mar an líonra miondíola is mó sa tír.

Tá i gceist ag An Post Miondíol clúdach an líonra a mhéadú chun freastal ar riachtanais chustaimeirí agus ar nósanna siopadóireachta atá ag athrú: 

 • Lonnófar oifigí poist ar na suíomhanna is áisiúla do chustaiméirí agus le huaireanta oscailte atá níos faide. Lonnófar níos mó oifigí poist ar na suíomhanna céanna le siopaí grósaeireachta, le siopaí miondíola agus le siopaí áise rud a rachaidh chun tairbhe an mháistir phoist agus an mhiondíoltóra. 
 • Deanfar athchóiriú ar an líonra chun oifigí poist atá ar scála níos mó a lonnú i ngach baile mór.
 • Tabharfar formáidí nua gnólachta isteach go háirithe maidir le ríomhthráchtáil & le beartáin.
 • Cuirfear seirbhísí uilechainéil chun tosaigh. Tairgfear níos mó seirbhísí 24/7 ar líne agus cuirfear áiseanna idirbheartaíochta uathoibríocha ar fáil in oifigí poist freisin.

Tugann an comhaontú stairiúil seo le Ceardchumann na Máistrí Poist (IPU) conradh nua leis na Máistrí Poist (iad siúd atá mar úinéirí aonaracha gnó) agus tugann seo tacaíocht níos fuinniúla d’athnuachan agus d’fhorbairt Líonra na nOifigí Poist chun seirbhísí nua atá le tairiscint ag An Post a mhéadú.

Tá An Post Miondíol, atá nuabhunaithe, ag díriú isteach ar thrí réimse ar leith agus é mar aidhm acu líonra na n-oifigí poist a athchruthú agus cuairteanna chustaiméirí a mhéadú:

 • Cnámh droma na ríomhthráchtála a chur sna hoifigí poist: leis an réimse is iomláine de sheirbhísí beartán agus poist a sholáthar, bailiúcháin lasmuigh de ghnáthuaireanta, seachadadh ar ais, leanúint, ath-threorú srl. san áireamh.  
 • Seirbhísí airgeadais don phobal: seirbhísí agus táirgí airgeadais do dhaoine aonair agus d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide (SME) a éagsúlú agus a fhás, baincéireacht áitiúil in éineacht leis na bancanna móra agus réimse iomlán de tháirgí Choigealtais an Rialtais in níos mó áiteanna ar fud na tíre ná mar atá ag aon eagraíocht eile. 
 • Oifigí poist a fhorbairt mar ionaid ilfhreastail do Sheirbhísí an Rialtais: ag cur le réimse na seirbhísí Rialtais idir sheirbhísí áitiúla agus lárnacha a chuimsíonn an réimse is leithne de cheadúnais; pointe íocaíochta d’údaráis áitiúla, fíneálacha, iarratais phleanála srl.; aitheantas digiteach agus údaruithe; agus ag cabhrú le hiarratais ar líne. 

Tosnófar láithreach ar na seirbhísí agus ar na formáidí nua seo a fhorbairt sna hoifigí poist agus cuirfear i gcrích iad ins na 3 bliana atá amach romhainn.

Tá bord An Post agus an Coiste Feidhmiúcháin de Cheardchumann na Máistrí Poist (IPU) araon tar éis an comhaontú a fhaomhadh agus rachaidh sé go dtí cruinniú an cheardchumainn anois.   

Agus í ag trácht ar an gcomhaontú, dúirt Debbie Byrne Stiúrthóir Bainistíochta nua-cheaptha ar An Post Miondíol an méid seo:

“Tá conradh sóisialta ríthábhachtach domhain ag an Oifig Poist le pobail ar fud an Stáit.  Ní hamháin go ndéanann an comhaontú seo cinnte de go mbeidh todhchaí ag an Oifig Poist ach tairgeann sé seirbhís nua-aimseartha do gach pobal le freastal ar riachtanais airgeadais, riachtanais mhiondíola agus riachtanais ghnó áiltiúla.   Léiríonn infheistíocht An Post agus faomhadh Choiste Feidhmiúcháin de Cheardchumann na Máistrí Poist (IPU) muinín ins an todhchaí a bheidh ag an líonra nuamhúnlaithe athbheoite.”

“Táimid muiníneach gur féidir leis an gcomhaontú seo le Ceardchumann na Máistrí Poist (IPU) todhchaí inbhuanaithe a chinntiú do na Máistrí Poist agus go mbeidh fíordheiseanna ann do na Máistrí Poist atá againn cheana féin agus do dhaoine nua gnó-dhírithe a bheidh ag iarraidh teacht isteach sa ghnó ins an am amach romhainn freisin.”

www.anpost.ie/Newvision

Back

News

More
Object reference not set to an instance of an object.