Gníomhaíochtaí

Gníomhaíochtaí

Fáilte roimh ár rannóg spraoi gníomhaíochta

Stair

Stair

  Faoi Bhram Stoker

Tá an ghníomhaíocht thuisceana seo bunaithe ar an sraith stampaí a forbraíodh do chomóradh céad bliain ar bhás Bhram Stoker. Léann na daltaí an sliocht agus freagraíonn siad sraith de cheisteanna. Baineann an sliocht le saol Bhram Stoker agus lena shaothar cáiliúil ficsin, Dracula.P>

Comhtháthú leis an gcuraclam

Comhtháthaíonn an ghníomhaíocht le codanna de Churaclam Béarla na Bunscoile tríd taithí a thabhairt do na daltaí na príomhphointí de théacs a aithint agus a mheas. Aimseoidh siad na mórcheisteanna agus an bhrí lárnach atá sa téacs agus cuirfidh siad ord agus eagar éifeachtach ar an eolas a aimsítear.

  Irish Myths and Legends

Tá an ghníomhaíocht thuisceana seo bunaithe ar an sraith stampaí a forbraíodh le comóradh a dhéanamh ar chuid de mhiotais agus d’fhinscéalta cáiliúla na hÉireann. Léann na daltaí na sleachta agus freagraíonn siad sraith de cheisteanna. Baineann na sleachta le Clann Lir, Deirdre agus Naoise, Fionn Mac Cumhaill agus Cú Chulainn.

Comhtháthú leis an gcuraclam

Comhtháthaíonn an ghníomhaíocht le codanna de Churaclam Béarla na Bunscoile tríd taithí a thabhairt do na daltaí na príomhphointí de théacs a aithint agus a mheas. Aimseoidh siad na mórcheisteanna agus an bhrí lárnach atá sa téacs agus cuirfidh siad ord agus eagar éifeachtach ar an eolas a aimsítear.

  The GPO quiz sheet

Is gníomhaíochtaí tuisceana iad seo ina léann na daltaí sleachta as www.anpost.ie agus ina bhfreagraíonn siad sraith de cheisteanna. Baineann na sleachta le stair Ard-Oifig an Phoist agus lena ról in Éirí Amach na Cásca 1916.

Comhtháthú leis an gcuraclam

Comhtháthaíonn an ghníomhaíocht le codanna de Churaclam Béarla na Bunscoile tríd taithí a thabhairt do na daltaí na príomhphointí de théacs a aithint agus a mheas. Aimseoidh siad na mórcheisteanna agus an bhrí lárnach atá sa téacs agus cuirfidh siad ord agus eagar éifeachtach ar an eolas a aimsítear.

Ealaín, Cheardaíocht agus Dearadh 

Ealaín, Cheardaíocht agus Dearadh 

  My post box

Cabhróidh na gníomhaíochtaí ealaíne seo le daltaí a gcuid scileanna cruthaitheachta agus scríbhneoireachta a fhorbairt. Cabhróidh siad freisin lena gcumas eolas faoin stampa Penny Black a aimsiú ar an idirlíon. Le linn dóibh a bheith ag déanamh a mbosca litreach féin as bosca bróg, déanfaidh na daltaí forbairt freisin ar a gcuid scileanna mínluaileacha tríd teicnící tógála cosúil le gearradh agus eile a úsáid.

Comhtháthú leis an gcuraclam

Comhtháthaíonn an ghníomhaíocht le codanna de Churaclam Amharcealaíon na Bunscoile tríd taithí a thabhairt do na daltaí meáin éagsúla a úsáid chun a gcuid féidearthachtaí deartha agus eispriseacha a fhiosrú. Déanfaidh siad sin taobh istigh de réimse meán déthoiseach agus tríthoiseach, líníocht, péint agus dath, prionta, cré, tógáil, fabraic agus snáithín san áireamh.

Matamaitic

Matamaitic

  Cúrsaí airgid

Cúrsaí airgid

Cuirfidh na gníomhaíochtaí matamaitice agus tíreolaíochta seo airgeadraí éagsúla os comhair na ndaltaí agus cabhróidh siad lena dtuiscint a fhorbairt ar an tábhacht a bhaineann le hairgead a chur i dtaisce. Iarrtar ar na daltaí na hairgeadraí atá meaitseáilte le liosta tíortha éagsúla a ainmniú.

Comhtháthú leis an gcuraclam

Comhtháthaíonn an ghníomhaíocht le codanna de Churaclam Matamaitice na Bunscoile tríd taithí a thabhairt do na daltaí tomhais a aithint agus a thuiscint mar a úsáidtear iad go laethúil (airgead) agus tríd taithí a thabhairt dóibh airgeadraí eile a aistriú go euro agus a mhalairt.

  The cost of post

Is bealach iontach iad na gníomhaíochtaí matamaitice seo le tábhacht na matamaitice sa ghnáthshaol a léiriú do dhaltaí. Tá roinnt ceisteanna ar an mbileog oibre seo thíos a dhéanann tástáil ar chumas léitheoireachta agus ar chumas cognaíoch na ndaltaí, chomh maith le tástáil a dhéanamh ar a gcumas le fadhbanna matamaitice a oibriú amach.
Comhtháthú leis an gcuraclam

Comhtháthaíonn an ghníomhaíocht le codanna de Churaclam Matamaitice na Bunscoile tríd taithí a thabhairt do na daltaí tomhais a aithint agus a thuiscint mar a úsáidtear iad go laethúil (airgead) agus tríd taithí a thabhairt dóibh méideanna airgid a thaifeadadh mar cent agus euro.

  Getting a passport

Cabhróidh an ghníomhaíocht agus na ceisteanna seo a bhaineann le Pas nua a fháil leis na daltaí scileanna léitheoireachta, scríbhneoireachta, cuntais agus suimithe a fhorbairt.  Cabhróidh na gníomhaíochtaí breise leo a dtuiscint ar thíortha eile a fhorbairt. Cruthaíonn na daltaí pas do Rás Ruairí agus téann siad i ngleic le roinnt fadhbanna matamaitice ansin.

Comhtháthú leis an gcuraclam

Comhtháthaíonn an ghníomhaíocht le codanna de Churaclam Matamaitice na Bunscoile tríd taithí a thabhairt do na daltaí tomhais a aithint agus a thuiscint mar a úsáidtear iad go laethúil (airgead) agus tríd taithí a thabhairt dóibh coincheapa agus próisis mhatamaitice a chur i bhfeidhm.

Tíreolaíocht 

Tíreolaíocht 

  Counties and countries

Cabhróidh na gníomhaíochtaí tíreolaíochta seo le daltaí contaetha agus bailte na hÉireann chomh maith le príomhchathracha timpeall an domhain a lonnú tríd iad a mheaitseáil. Breathnóidh siad ar mhapaí na hÉireann agus ar mhapaí de thíortha atá in aice léi freisin.

Comhtháthú leis an gcuraclam

Comhtháthaíonn an ghníomhaíocht le codanna de Churaclam Tíreolaíochta na Bunscoile tríd taithí a thabhairt do na daltaí tuiscint a fhorbairt ar a n-áit féin agus tríd mapa cognaíoch oiriúnach den cheantar áitiúil a fhorbairt agus an próiseas sin a oscailt amach do chomhthéacsanna tíreolaíocha níos leithne.

  Stamps and flags of Europe

Cabhróidh na gníomhaíochtaí tíreolaíochta seo leis na daltaí tuiscint níos fearr a fháil ar thíreolaíocht na hEorpa, ar theangacha a labhraítear i roinnt de thíortha na hEorpa ar thíreolaíocht áitiúil agus ar thíreolaíocht an domhain.  Iarrtar ar na daltaí ainmneacha tíortha a thomhas ar mhapa na hEorpa, tríd féachaint ar bhrat agus ar stampa gach tíre agus iad a aithint.

Comhtháthú leis an gcuraclam

Comhtháthaíonn an ghníomhaíocht le codanna de Churaclam Tíreolaíochta na Bunscoile tríd taithí a thabhairt do na daltaí tuiscint a fhorbairt ar a n-áit féin agus tríd réimse pleananna, mapaí agus cruinneog a thuiscint, a fhorbairt agus a úsáid de réir a chéile.

English and Drama

English and Drama

  Post Office Role play

These situation cards will help pupils to develop their language skills through role play and drama. It will help pupils to enrich their language experience and imaginative powers. The situation cards can be adapted to use in all year groups by keeping it as a simple role play or developing it further into a full dramatic scene with a written script.

Role play resources

Download all the resources you need for your Post Office role play!

Curriculum links

The activity links to elements of the English and Drama Primary School Curriculums, for example, by allowing pupils to develop the ability to enter physically, mentally and emotionally into the fictional drama context and discover its possibilities through cooperation with others and learning to understand the conventions of oral language interaction and use oral language in a variety of social situations.