Gníomhaíochtaí

Réamhráite agus comhtháthú leis an gcuraclam le haghaidh na pleananna ceachta don bhliain seo

English and Drama

English and Drama

  Rás na mBan An Phoist 2014

Tá an ghníomhaíocht tuisceana agus scríbhneoireachta seo bunaithe ar Rás na mBan an Phoist 2014. Tá físeán ina dhiaidh a léiríonn buaicphointí an ráis rothaíochta, físeán a úsáidfidh na daltaí chun tuairisc a scríobh faoin rás do na meáin chlóite nó ar líne.

Comhtháthú leis an gcuraclam


Sa ghníomhaíocht seo tugtar deis do na daltaí leas a bhaint as réimse leathan straitéisí léitheoireachta agus tuisceana chomh maith le tuiscint a fháil ar an gcaoi a n-athraíonn an rogha focal agus an ghramadach de réir an chomhthéacs. Taispeántar sa ghníomhaíocht seo go mbíonn cuspóir shoiléir le gach gníomhaíocht scríbhneoireachta agus taispeántar freisin na buntáistí a bhaineann lena gcuid scríbhneoireachta féin a dhréachtú agus a chur in eagar.

  Staidéar Teanga

Díríonn an ghníomhaíocht teanga seo ar an taispeántas Litreacha, Beathaí agus Saoirse in Ard-Oifig an Phoist. Féachann sí ar fhógra raidió a chruthú don taispeántas, ar aistí a scríobh faoin topaic agus ar litreacha a scríobh.

Comhtháthú leis an gcuraclam


Comhtháthaíonn an ghníomhaíocht le codanna de Churaclam Gaeilge/Béarla na Sraithe Sóisearaí tríd taithí a thabhairt do na daltaí teanga agus stíl oiriúnach a roghnú do luchtanna léitheoireachta agus d’fheidmeanna éagsúla scríbhneoireachta.

Tíreolaíocht 

Tíreolaíocht 

  Staidéar Tíreolaíocht

Díríonn an ghníomhaíocht thíreolaíochta seo ar thábhacht na tíreolaíochta do An Post. Tá samplaí de mhapaí Shuirbhéireacht Ordanáis inti chomh maith le ceisteanna a bhaineann leo agus ceisteanna a bhaineann le fad agus treo.

Comhtháthú leis an gcuraclam

Comhtháthaíonn an ghníomhaíocht le codanna de Churaclam Tíreolaíochta na Sraithe Sóisearaí tríd taithí a thabhairt do na daltaí úsáid agus ciall a bhaint as mapaí (ag léamh agus ag obair le mapaí mionscála agus le mapaí Shuirbhéireacht Ordanáis).

Ealaín, Cheardaíocht agus Dearadh 

Ealaín, Cheardaíocht agus Dearadh 

  Ealain Ceardaiocht agus Dearadh

Díríonn na gníomhaíochtaí ealaíne seo ar an mbealach a bhaintear úsáid as an ealaín agus as an gcruthaitheacht taobh istigh de An Post, mar shampla dealbh Chú Chulainn atá le feiceáil in Ard-Oifig an Phoist agus dearadh stampaí comórtha. Is iad na gníomhaíochtaí seo ná: blocphriontáil, eitseáil, déanamh samhaltán, dearadh stampaí agus ealaín chlúdaigh.

Comhtháthú leis an gcuraclam

Comhtháthaíonn an ghníomhaíocht le codanna de Churaclam Ealaíne, Ceardaíochta & Deartha na Sraithe Sóisearaí tríd taithí a thabhairt do na daltaí freagairt go pearsanta do smaoineamh, do thaithí nó do spreagadh eile agus ábhair, meáin, uirlisí agus trealamh éagsúla a úsáid.

Stair

Stair

  Ard Oifig an Phoist i 1916

Díríonn an ghníomhaíocht Staire seo ar thábhacht Ard-Oifig an Phoist in Éirí Amach na Cásca 1916. Scrúdaítear íomhá ón taobh istigh de Ard-Oifig an Phoist le linn sheachtain na Cásca 1916 agus is gá do na daltaí sraith de cheisteanna a fhreagairt chun ciall a bhaint aisti.

Comhtháthú leis an gcuraclam

Comhtháthaíonn an ghníomhaíocht le codanna de Churaclam Staire na Sraithe Sóisearaí tríd taithí a thabhairt do na daltaí na scileanna riachtanacha a fhorbairt chun taighde agus scríbhneoireacht a dhéanamh ar an stair, le linn dóibh a bheith ag féachaint ar fhorbairtí polaitiúla in Éirinn ag deireadh na naoú hAoise déag agus san bhfichiú hAois.

  Frithdhúnadh Mór 1913

Tá an ghníomhaíocht thuisceana seo bunaithe ar an sraith stampaí a forbraíodh do chomóradh céad bliain ar Fhrithdhúnadh Mór 1913. Baineann na sleachta le triúr pearsa atá le feiceáil ar na stampaí: Séamus Ó Lorcáin (James Larkin), Séamus Ó Conghaile (James Connolly) agus an Chuntaois Markiewicz.

Comhtháthú leis an gcuraclam

Comhtháthaíonn an ghníomhaíocht le codanna de Churaclam Gaeilge/Béarla agus Staire na Sraithe Sóisearaí tríd taithí a thabhairt do na daltaí a gcuid scileanna léitheoireachta le tuiscint agus le hidirdhealú a fhorbairt le linn dóibh a bheith ag féachaint ar fhorbairtí polaitiúla in Éirinn ag deireadh na naoú hAoise déag agus san bhfichiú hAois.

Matamaitic

Matamaitic

  Maths at your local post office

Baineann an ghníomhaíocht mhatamaitice seo le rudaí a tharlaíonn i d’oifig an phoist áitiúil. Tá roinnt ceisteanna le freagairt ag na daltaí. Baineann siad seo le tomhais airgid agus mheáchain.
Comhtháthú leis an gcuraclam

Comhtháthaíonn an ghníomhaíocht le codanna de Churaclam Matamaitice na Sraithe Sóisearaí tríd taithí a thabhairt do na daltaí fadhbanna a bhaineann leis an saol réalaíoch a réiteach tríd uimhearthacht a chur i bhfeidhm. Cabhróidh sí leo smaoineamh ar mhodhanna, ar fhoirmlí nó ar theicnící oiriúnacha matamaiticiúla agus iad a roghnú agus a úsáid chun eolas a phróiseáil agus chun tátail ábhartha a bhaint.

  About An Post Rás

Féachann an ghníomhaíocht mhatamaitice seo ar An Post Rás. Déanann an sliocht cur síos ar An Post Rás. Tá roinnt fadhbanna matamaitice atá bunaithe ar an eolas atá sa sliocht le réiteach. Baineann siad le staitisticí agus le láimhseáil sonraí.

Comhtháthú leis an gcuraclam

Comhtháthaíonn an ghníomhaíocht le codanna de Churaclam Matamaitice na Sraithe Sóisearaí tríd taithí a thabhairt do na daltaí sonraí a bhailiú, eagar a chur orthu agus iad a léiriú i gcomhthéacs réalaíoch. Féachann siad ar úsáid a bhaint as staitisticí achoimre éagsúla freisin chun cur síos a dhéanamh ar shonraí: claonadh lárnach - meán, airmheán, mód, athraitheacht - raon.

  An Post Rás na mBan

Díríonn an ghníomhaíocht mhatamaitice seo ar eolas faoi Rás na mBan 2013 urraithe ag An Post. Is é an rud atá i gceist ná tábla staitisticí ó chéimeanna éagsúla an ráis agus sraith de cheisteanna gur gá do na daltaí a fhreagairt.  Baineann siad seo le luas, fad agus am.

Comhtháthú leis an gcuraclam

Comhtháthaíonn an ghníomhaíocht le codanna de Churaclam Matamaitice na Sraithe Sóisearaí tríd taithí a thabhairt do na daltaí samplaí laethúla de luas, d’fhad agus d’am a úsáid chun cabhrú leo a gcuid eolais agus a gcuid scileanna matamaiticiúla a chur i bhfeidhm chun fadhbanna a fhuascailt i ngnáthcomhthéacsanna agus i gcomhthéacsanna nach bhfuil siad taithíoch orthu.

  John the An Post Postperson

This Maths based activity follows the daily activity of John the An Post Postperson. There is an extract describing his day with reference to a variety of measurements followed by a series of mathematical problems related to the information in the piece.

Curriculum Links

The activity links to elements of the Junior Cycle Mathematics Curriculum, for example, by allowing students to use distance, time, weight, volume and money in an everyday context and to communicate mathematics in written form.