Gníomhaíochtaí

Gníomhaíochtaí

Stair

Stair

  Faoi Bhram Stoker

Comhtháthú leis an gcuraclam

Comhtháthaíonn an ghníomhaíocht le codanna de Churaclam Béarla na Bunscoile tríd taithí a thabhairt do na daltaí na príomhphointí de théacs a aithint agus a mheas. Aimseoidh siad na mórcheisteanna agus an bhrí lárnach atá sa téacs agus cuirfidh siad ord agus eagar éifeachtach ar an eolas a aimsítear.

  Irish Myths and Legends

Comhtháthú leis an gcuraclam

Comhtháthaíonn an ghníomhaíocht le codanna de Churaclam Béarla na Bunscoile tríd taithí a thabhairt do na daltaí na príomhphointí de théacs a aithint agus a mheas. Aimseoidh siad na mórcheisteanna agus an bhrí lárnach atá sa téacs agus cuirfidh siad ord agus eagar éifeachtach ar an eolas a aimsítear.

  The GPO quiz sheet

Comhtháthú leis an gcuraclam

Comhtháthaíonn an ghníomhaíocht le codanna de Churaclam Béarla na Bunscoile tríd taithí a thabhairt do na daltaí na príomhphointí de théacs a aithint agus a mheas. Aimseoidh siad na mórcheisteanna agus an bhrí lárnach atá sa téacs agus cuirfidh siad ord agus eagar éifeachtach ar an eolas a aimsítear.

  Ard Oifig an Phoist i 1916

Comhtháthú leis an gcuraclam

Comhtháthaíonn an ghníomhaíocht le codanna de Churaclam Staire na Sraithe Sóisearaí tríd taithí a thabhairt do na daltaí na scileanna riachtanacha a fhorbairt chun taighde agus scríbhneoireacht a dhéanamh ar an stair, le linn dóibh a bheith ag féachaint ar fhorbairtí polaitiúla in Éirinn ag deireadh na naoú hAoise déag agus san bhfichiú hAois.

  Frithdhúnadh Mór 1913

Comhtháthú leis an gcuraclam

Comhtháthaíonn an ghníomhaíocht le codanna de Churaclam Gaeilge/Béarla agus Staire na Sraithe Sóisearaí tríd taithí a thabhairt do na daltaí a gcuid scileanna léitheoireachta le tuiscint agus le hidirdhealú a fhorbairt le linn dóibh a bheith ag féachaint ar fhorbairtí polaitiúla in Éirinn ag deireadh na naoú hAoise déag agus san bhfichiú hAois.

Ealaín, Cheardaíocht agus Dearadh 

Ealaín, Cheardaíocht agus Dearadh 

  My post box

Comhtháthú leis an gcuraclam

Comhtháthaíonn an ghníomhaíocht le codanna de Churaclam Amharcealaíon na Bunscoile tríd taithí a thabhairt do na daltaí meáin éagsúla a úsáid chun a gcuid féidearthachtaí deartha agus eispriseacha a fhiosrú. Déanfaidh siad sin taobh istigh de réimse meán déthoiseach agus tríthoiseach, líníocht, péint agus dath, prionta, cré, tógáil, fabraic agus snáithín san áireamh.

  Ealain Ceardaiocht agus Dearadh

Comhtháthú leis an gcuraclam

Comhtháthaíonn an ghníomhaíocht le codanna de Churaclam Ealaíne, Ceardaíochta & Deartha na Sraithe Sóisearaí tríd taithí a thabhairt do na daltaí freagairt go pearsanta do smaoineamh, do thaithí nó do spreagadh eile agus ábhair, meáin, uirlisí agus trealamh éagsúla a úsáid.

Matamaitic

Matamaitic

  Cúrsaí airgid

Comhtháthú leis an gcuraclam

Comhtháthaíonn an ghníomhaíocht le codanna de Churaclam Matamaitice na Bunscoile tríd taithí a thabhairt do na daltaí tomhais a aithint agus a thuiscint mar a úsáidtear iad go laethúil (airgead) agus tríd taithí a thabhairt dóibh airgeadraí eile a aistriú go euro agus a mhalairt.

  The cost of post

Comhtháthú leis an gcuraclam

Comhtháthaíonn an ghníomhaíocht le codanna de Churaclam Matamaitice na Bunscoile tríd taithí a thabhairt do na daltaí tomhais a aithint agus a thuiscint mar a úsáidtear iad go laethúil (airgead) agus tríd taithí a thabhairt dóibh méideanna airgid a thaifeadadh mar cent agus euro.

  Getting a passport

Comhtháthú leis an gcuraclam

Comhtháthaíonn an ghníomhaíocht le codanna de Churaclam Matamaitice na Bunscoile tríd taithí a thabhairt do na daltaí tomhais a aithint agus a thuiscint mar a úsáidtear iad go laethúil (airgead) agus tríd taithí a thabhairt dóibh coincheapa agus próisis mhatamaitice a chur i bhfeidhm.

  Maths at your local post office

Comhtháthú leis an gcuraclam

Comhtháthaíonn an ghníomhaíocht le codanna de Churaclam Matamaitice na Sraithe Sóisearaí tríd taithí a thabhairt do na daltaí fadhbanna a bhaineann leis an saol réalaíoch a réiteach tríd uimhearthacht a chur i bhfeidhm. Cabhróidh sí leo smaoineamh ar mhodhanna, ar fhoirmlí nó ar theicnící oiriúnacha matamaiticiúla agus iad a roghnú agus a úsáid chun eolas a phróiseáil agus chun tátail ábhartha a bhaint.

  About An Post Rás

Comhtháthú leis an gcuraclam

Comhtháthaíonn an ghníomhaíocht le codanna de Churaclam Matamaitice na Sraithe Sóisearaí tríd taithí a thabhairt do na daltaí sonraí a bhailiú, eagar a chur orthu agus iad a léiriú i gcomhthéacs réalaíoch. Féachann siad ar úsáid a bhaint as staitisticí achoimre éagsúla freisin chun cur síos a dhéanamh ar shonraí: claonadh lárnach - meán, airmheán, mód, athraitheacht - raon.

  An Post Rás na mBan

Comhtháthú leis an gcuraclam

Comhtháthaíonn an ghníomhaíocht le codanna de Churaclam Matamaitice na Sraithe Sóisearaí tríd taithí a thabhairt do na daltaí samplaí laethúla de luas, d’fhad agus d’am a úsáid chun cabhrú leo a gcuid eolais agus a gcuid scileanna matamaiticiúla a chur i bhfeidhm chun fadhbanna a fhuascailt i ngnáthcomhthéacsanna agus i gcomhthéacsanna nach bhfuil siad taithíoch orthu.

Tíreolaíocht 

Tíreolaíocht 

  Counties and countries

Comhtháthú leis an gcuraclam

Comhtháthaíonn an ghníomhaíocht le codanna de Churaclam Tíreolaíochta na Bunscoile tríd taithí a thabhairt do na daltaí tuiscint a fhorbairt ar a n-áit féin agus tríd mapa cognaíoch oiriúnach den cheantar áitiúil a fhorbairt agus an próiseas sin a oscailt amach do chomhthéacsanna tíreolaíocha níos leithne.

  Stamps and flags of Europe

Comhtháthú leis an gcuraclam

Comhtháthaíonn an ghníomhaíocht le codanna de Churaclam Tíreolaíochta na Bunscoile tríd taithí a thabhairt do na daltaí tuiscint a fhorbairt ar a n-áit féin agus tríd réimse pleananna, mapaí agus cruinneog a thuiscint, a fhorbairt agus a úsáid de réir a chéile.

  Staidéar Tíreolaíocht

Comhtháthú leis an gcuraclam

Comhtháthaíonn an ghníomhaíocht le codanna de Churaclam Tíreolaíochta na Sraithe Sóisearaí tríd taithí a thabhairt do na daltaí úsáid agus ciall a bhaint as mapaí (ag léamh agus ag obair le mapaí mionscála agus le mapaí Shuirbhéireacht Ordanáis).

English and Drama

English and Drama

  Post Office Role play

Post Office Role Play

Curriculum links

The activity links to elements of the English and Drama Primary School Curricula, for example, by allowing pupils to develop the ability to enter physically, mentally and emotionally into the fictional drama context and discover its possibilities through cooperation with others and learning to understand the conventions of oral language interaction and use oral language in a variety of social situations.

  Post office role play - English and Drama Primary School lesson plan
  More primary school lesson plans.

Post office role play resources


These situation cards will help pupils to develop their language skills through role play and drama. It will help pupils to enrich their language experience and imaginative powers. The situation cards can be adapted to use in all year groups by keeping it as a simple role play or developing it further into a full dramatic scene with a written script.

Download all the resources you need for your Post Office role play!

  Rás na mBan An Phoist 2014

Comhtháthú leis an gcuraclam


Sa ghníomhaíocht seo tugtar deis do na daltaí leas a bhaint as réimse leathan straitéisí léitheoireachta agus tuisceana chomh maith le tuiscint a fháil ar an gcaoi a n-athraíonn an rogha focal agus an ghramadach de réir an chomhthéacs. Taispeántar sa ghníomhaíocht seo go mbíonn cuspóir shoiléir le gach gníomhaíocht scríbhneoireachta agus taispeántar freisin na buntáistí a bhaineann lena gcuid scríbhneoireachta féin a dhréachtú agus a chur in eagar.

  Staidéar Teanga

Comhtháthú leis an gcuraclam


Comhtháthaíonn an ghníomhaíocht le codanna de Churaclam Gaeilge/Béarla na Sraithe Sóisearaí tríd taithí a thabhairt do na daltaí teanga agus stíl oiriúnach a roghnú do luchtanna léitheoireachta agus d’fheidmeanna éagsúla scríbhneoireachta.