Clár na gCéimithe

Tabhair faoi deara nach bhfuil aon fholúntas againn do chéimithe i láthair na huaire ach go mbeidh earcaíocht á dhéanamh againn amach anseo.

Cuireann An Post fáilte roimh daoine onnghníomhacha, féinspreagtha le sárscileanna cumarsáide, le cumas chun obair go rathúil i bhfoireann agus a gcuid oibre a eagrú go héifeachtúil. Tá éileamh chomh maith ar scileanna réiteach fadhbanna agus anailíse, agus ar an gcumas chun dul in oiriúint do chúinsí athraitheacha. Mar go bhfuil ár gcustaiméirí ríthábhachtach dúinn bímid ag súil go mbeidh an céimí in ann a léiriú go bhfuil sé/sí tiomnaithe do sheirbhís d'ardchaighdeán a sholáthar do chustaiméirí inmheánacha agus seachtracha agus in ann obair d'ardchaighdeán a dhéanamh.

Na Sochair

  • Ról sonrach, tionscadalbhunaithe ar feadh 2 bhliain in aonad sonrach gnó
  • Clár cuimsitheach ionduchtúcháin
  • Córas Bainistíocht Feidhmíochta
  • Modúil oiliúna Eagrúcháin, Rólsonraithe agus um Fhorbairt Phearsanta
  • Bialann agus halla gleacaíochta fóirdheontais ar an láthair
  • Comhar Creidmheasa na bhFostaithe -áiseanna coigiltis agus iasachta
  • Grúpscéim Árachas Sláinte - árachas sláinte ar chostas laghdaithe
  • Costais taistis agus lóistín móide liúntas míleáiste chun carr príobáideach a sáid ar ghnó na Cuideachta.
  • 20 lá saoire bliantúil, móide laethanta saoire poiblí reachtúla
  • Áis Comaitéireachta TravelPass trí asbhaintí párolla.

Córas Iarratais agus Roghnaithe

Tá sé d'aidhm againn céimithe a earcú gach bliain a bhfuil céimeanna onóracha 2:1 ar a laghad in ábhair a bhaineann le gnó. Is ar fhoirm iarratais na cuideachta amháin is féidir iarratas a dhéanamh. Beidh sé seo ar fáil ar líne nuair a chuirtear tús arís lenár bhfeachtas earcaíochta.

Féadfar cuireadh a thabhairt d'iarrthóirí Tástáil i gCumas Cainte agus uimhríochta a dhéanamh, chomh maith le hAgallaimh bunaithe ar Inniúlacht, Cleachtadh Breathnadóireachta Grúpa agus Cur i Láthair.

Fiosraithe: gradprog@anpost.ie

Nuacht

tuilleadh

Cliceáil anseo le haghaidh gach míreanna nuachta