Bord agus an Feidhmeannas

An Bord

 
 
Noel Adamson

Stiúrthóir is Fostaí
Arna cheapadh 1 Samhain 2012

Chuaigh an tUas. Adamson isteach in Oifig an Phoist thiar sa bhliain 1981 mar fhear poist sa Phríomhoifig Shórtála ar Shráid Séartha i mBaile Átha Cliath. Is mar neach an phoist in Aonad 3 Seirbhísí Seachadta Fhionnradhairc a fostaíodh é le 18 bliain anuas. Tá sé tar éis bheith ina bhall gníomhach de Ceardchumann na nOibrithe Cumarsáide síos tríd an fhostaíocht aige. Is é an cathaoirleach reatha é ar an gCoiste Buanorduithe, agus tá sé i bpoist mar Rúnaí Cúnta agus mar Fheidhmeannach Sláinte & Sábháilteachta le Brainse Seachadta Poist Bhaile Átha Cliath.

Patrick Compton
Patrick Compton

Stiúrthóir is Fostaí - 1
Arna cheapadh 1 Samhain 2012; Séú téarma

D’oibrigh an tUas. Compton sa tseirbhís phoist le 40 bliain anuas, agus is é Comhordaitheoir Comhpháirtíochta an post reatha atá aige, agus é lonnaithe i Ros Comáin. Ba bhall é d’Fheidhmeannas Náisiúnta Cheardchumann na nOibrithe Cumarsáide ar feadh 22 bliain, agus ba eiseann an tUachtarán air thiar sa bhliain 1986. Bhí sé ina stiúrthóir den The Prize Bond Company Limited ar feadh na mblianta freisin. Bíonn sé gníomhach san fhorbairt phobail ina cheantar áitiúil, agus is é Feidhmeannach Forbartha Cóitseála & Cluichí do CLG Cho. Ros Comáin é.

Donal Connell
Donal Connell, C.Eng., F.I.E.I., B.E.

Stiúrthóir - 2, 3
Arna cheapadh 14 Lúnasa 2006

Ceapadh an tUas. Connell mar Phríomhfheidhmeannach 14 Lúnasa2006. Chuir sé tús lena ghairmréim sa Roinn Post agus Teileagraf agus bhí poist sinsearacha aige in Unitrode Corporation, 3Com Corporation agus Maxtor Ireland mar a raibh sé ina Bhainisteoir Ginearálta sula ndeachaigh sé isteach An Post. Is stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin é ar Bhord Eorpach Xilinx Corporation agus is é Cathaoirleach Chuideachta Chrannchur Náisiúnta An Post é.

Thomas Devlin
Thomas Devlin


Stiúrthóir is Fostaí
Arna cheapadh 1 Samhain 2012; Tríú Téarma

Thosaigh an tUas. Devlin a ghairmréim in Oifig an Phoist sa bhliain 1976 nuair a chuaigh sé isteach sa Roinn Post agus Teileagraf mar Fhear an Phoist Sóisearach ag obair mar theachtaire in Oifig an Aire. Tá sé fostaithe faoi láthair mar Bhainisteoir Seirbhíse Seachadta in Aonad Seirbhíse Seachadta Mhullach Íde, Co. Bhaile Átha Cliath. Agus é ina bhall gníomhach de Cheardchumann na nOibrithe Cumarsáide, d’fhóin sé don Fheidhmeannas Náisiúnta ar feadh dhá bhliain, agus ba é an Cathaoirleach é ar Chraobh na Mótarthiománaithe SDS Idir na blianta 1996 agus 2004.


Paul Henry
Paul Henry A.C.A., M. Cuntasaíochta, B.A. (Bus & Econ)

Stiúrthóir - 1
Arna cheapadh 15 Meán Fómhair 2011

D’oibrigh an tUas. Henry, ar Cuntasóir Cairte é, mar Bhainisteoir Sinsearach Iniúchta agus mar Anailísí Sinsearach Airgeadais le hÚdarás Aerfort Bhaile Átha Cliath PLC ón mbliain 2008 anuas. D’oibrigh sé le PriceWaterhouseCoopers, Baile Átha Cliath roimhe sin, mar a bhfuair sé oiliúint mar Chuntasóir Cairte.

William Mooney
William Mooney

Stiúrthóir is Fostaí
Arna cheapadh 1 Samhain 2012

Chuaigh an tUas. Mooney isteach in Oifig an Phoist sa bhliain 1982 mar Fhear an Phoist Sóisearach. Tá sé fostaithe i láthair na huaire mar Chléireach Oifig an Phoist in Ard-Oifig an Phoist. Is ball é d’Fheidhmeannas Náisiúnta Cheardchumann na nOibrithe Poist, agus tá post aige freisin mar Rúnaí Craobhchoiste Bhaile Átha Cliath na gCléireach Poist.

Tom O'Brien BBS, FCA

Stiúrthóir
Arna cheapadh 11 Meán Fómhair 2013

 

Martina O'Connell
Martina O'Connell

Stiúrthóir is Fostaí
Arna ceapadh 1 Samhain 2012

Chuaigh Martina O Connell isteach in An Post sa bhliain 1993 mar Dhuine Cunta Poist agus tá sí ag obair anois mar Fheidhmeannach Poist in Oifig Seachadta Chathair Chorcaí Theas. Is ball gníomhach í de Cheardchumann na nOibrithe Cumarsáide ón am a ndeachaigh sí isteach sa Chuideachta, tá sí ina ball den Chomhairle Feidhmiúcháin Náisiúnta ón mbliain 2002 agus fónann sí do roinnt fo-choistí.

Peter Ormond
Peter Ormond, B.A. (Bus. Mgt.)


Stiúrthóir
Arna cheapadh 8 Márta 2011

Is é an Bainisteoir Margaíochta le Mid Ireland Tourism é an tUas. Ormond ó mhí an Mhárta 2010 i leith, agus é ina Bhainisteoir Cláir Sheirbhísí Pobail do Chumann Forbartha Chill Chormaic roimhe sin. Tá taithí oibre eile aige sa cheantálaíocht, sna díolacháin agus margaíocht, agus sa lóistíocht. Is ball é de Chomhair Chontae Uíbh Fhailí agus é ina Chathaoirleach uirthi sa bhliain 2005/2006. Is ball é freisin den Bhord Airgeadais Oideachais.

William Scally
William Scally

Stiúrthóir
Arna cheapadh 11 Nollaig 2012

Tá gairmréim fhada tar éis bheith ag an Uas. Scally san Eacnamaíocht agus sa Bheartas Poiblí. D’oibrigh sé go dtí an bhliain 2011 ar bhonn comhoibritheach mar chomhairleach neamhspleách um beartas poiblí agus gnóthaí poiblí sa chreatlach CIPA le héagsúlacht leathan gnóthais agus comhlachtaí ionadaíocha Éireannacha. Ba é an príomhúdar le Fixing Finance, foilseachán ón mbliain 2010 de chuid an Institiúid um Ghnóthaí Idirnáisiúnta agus Eorpacha. Tá an tUas. Scally tar éis léachtaí a thabhairt go forleathan faoi phróisis Rialtas na hÉireann agus próisis pholaitiúla. D’oibrigh sé le Siúcra Éireann ar feadh blianta fada agus mar chomhairleoir beartais phoiblí agus eacnamaíochta le roinnt Rialtas Éireannach. D’fhóin sé freisin ar bhord Forfás.

Lorraine Tormey
Lorraine Tormey

Stiúrthóir is Máistir poist
Arna ceapadh 1 Eanáir 2013

D’oibrigh Ms Tormey i ngnó oifig poist a teaghlaigh i Ráth Eoghain, Co. na hIarmhí ar feadh a saoil go léir, agus ceapadh mar Mháistréas Phoist inti í thiar sa bhliain 2001. Is í an Mháistréas Poist in Oifig an Phoist Shráid Austin Friar sa Mhuileann gCearr freisin í. Is rúnaí í Ms Tormey ar Chraobh na hIarmhí de Cheardchumann Máistrí Poist na hÉireann (IPU); is Stiúrthóir agus Rúnaí Cuideachta le Forbairt Phobail Ráth Eoghain í agus tá baint aici le héagsúlacht leathan tionscnamh gnó agus forbartha pobail áitiúla.

James Wrynn
James Wrynn BSC. BComm., M.B.A.

Stiúrthóir - 1
Arna cheapadh 15 Meán Fómhair 2011

Is iar-léachtóir Sinsearach sa Bhainistíocht Straitéiseach in DIT é an tUas. Wrynn, agus is iar-Cheann na Roinne Staidéar Riaracháin i nDámh Gnó DIT é. D’fhóin sé ar Bhord BSL ar feadh beagnach deich mbliana, agus d’fhóin sé mar Leas-Chathaoirleach idir na blianta 1995 agus 2000 i gcaitheamh a théarma oifige. Ba eisean a bhí mar chathaoirleach ar Choistí Boird BSL um Infheistíocht Idirnáisiúnta agus Freagra Straitéiseach don Dí-Rialáil.

Eochair do Choistí Boird

  1. Iniúchadh agus Riosca
  2. Pearsanra
  3. Luach Saothair

back to top

Bainistíocht

Donal Connell
Donal Connell, C.Eng., F.I.E.I., B.E.
Príomhfheidhmeannach

Ceapadh an tUas. Connell mar Phríomhfheidhmeannach an 14 Lúnasa 2006. Thosaigh sé a ghairmréim sa Roinn Post agus Teileagraf, agus poist bhainistíochta sinsearaí aige in Unitrode Corporation, 3Com Corporation agus Maxtor Ireland mar a raibh sé ina Bhainisteoir Ginearálta sula ndeachaigh sé isteach in An Post. Is Stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin é le Bord Eorpach Xilinx Corporation agus is é an Cathaoirleach é ar Chuideachta Chrannchur Náisiúnta An Post.

John Daly
John Daly, A.C.M.A., M.Sc.(Mgmt.)

Stiúrthóir Oibríochtaí Miondíola

Chuaigh an tUas. Daly isteach in An Post i mí na Nollag 1988 tar éis dó bheith ag obair roimhe sin mar Chuntasóir Bainistíochta le FÁS. D’oibrigh sé i gcaitheamh na coda luaithe dá ghairmréim le An Post, sa Stiúrthóireacht Airgeadais mar Chuntasóir Bainistíochta. Bhí roinnt post airgeadais agus bainistíochta sinsearach aige sa rannán Miondíola ansin sular ceapadh é dá phost reatha i mí Dheireadh Fómhair 2006. Is é Cathaoirleach The Prize Bond Company Limited é.

Jack Dempsey
Jack Dempsey, B.Comm., M.B.A., M.P.A.

Rúnaí Cuideachta

Chuaigh an tUas. Dempsey isteach in Oifig an Phoist thiar sa bhliain 1968 mar Oifigeach Feidhmiúcháin sa Roinn Post agus Teileagraf. Ghnóthaigh sé taithí leathan le linn a ghairmréime i ngach gné d’oibríochtaí poist agus gníomhaíochtaí tráchtála, idir náisiúnta agus idirnáisiúnta, agus é i mbun roinnt post bainistíochta sinsearaí ar fud na Cuideachta. Ceapadh mar Rúnaí Cuideachta é i mí an Mhárta 2011.

Peter Gallagher
Peter Gallagher, B.Sc., M.B.A., M.Inst.D
Stiúrthóir Straitéise agus Feabhais um Ghnó

Chuaigh an tUas. Gallagher isteach in An Post i mí Aibreáin 2007 mar Cheann Straitéise agus Feabhais sa Ghnó. Bhíodh sé ina Pháirtí i gCleachtas Claochlaithe Gnó Domhanda de chuid PA Consulting sula ndeachaigh sé isteach in An Post, mar a raibh sé i gceannas ar chláir mhóra claochlaithe agus feabhsaithe oibriúcháin ghnó do chliaint san earnáil phríobháideach & phoiblí. Áirítear lena róil roimhe seo Stiúrthóir Straitéise le KPMG Consulting agus Bainisteoir Oibríochtaí Gnó (An Ríocht Aontaithe & Éire) do Dell Computer Corporation.

Pat Knight
Pat Knight, M.Sc.(Mgmt.), F.C.I.P.D.
Stiúthóir Acmhainní Daonna

Chuaigh an tUas. Knight isteach in An Post i mí an Mhárta 2004 mar Stiúrthóir Acmhainní Daonna. Bhíodh sé ina Bhainisteoir Ginearálta roimhe sin ag Waterford Crystal, chuaigh sé isteach ann thiar sa bhliain 1986 agus mar a raibh róil shinsearacha sna hAcmhainní Daonna aige, in Éirinn agus thall sa Ríocht Aontaithe araon. Áirítear lena thaithí roimhe seo saothar mar Oifigeach Pearsanra le Bord na Móna plc. Is Iontaobhaí le Scéimeanna Aoisliúntais An Post é, agus is stiúrthóir le Air Business Limited é.

Brian McCormick

Brian McCormick, B.E.(Mech.), M.B.A.

Stiúrthóir Seirbhísí

Chuaigh an tUas. McCormick isteach in An Post i mí na Bealtaine 2002 mar Stiúrthóir Straitéise, agus ceapadh é ina phost reatha mar Stiúrthóir Seirbhísí i mí Dheireadh Fómhair 2003. Áirítear lena thaithí roimhe seo CRH plc agus Merrion Corporate Finance mar a raibh sé ina Stiúrthóir. Is Iontaobhaí de Scéimeanna Aoisliúntais An Post é agus is Cathaoirleach One Direct (Ireland) Limited agus Air Business Limited é.

Liam O’Sullivan

Stiúrthóir Oibríochtaí Poist

Chuaigh an tUas. O’Sullivan isteach in An Post thiar sa bhliain 1985. Ghnóthaigh sé taithí leathan le linn a ghairmréime thar réimse iomlán de ghnó na Cuideachta. Bhí poist éagsúla aige sa bhainistíocht shinsearach agus sa bhainistíocht thionscadail aige sa Chuideachta. Ceapadh é ina Stiúrthóir Próiseála Poist i mí Iúil 2004 agus d’fhóin sé tréimhse freisin mar Stiúrthóir ar Chláir Athraithe agus Oibríochtaí Bailiúcháin & Seachadta. Ghabh sé lena phost reatha i mí Aibreáin 2009. Is Stiúrthóir é ag GeoDirectory Teoranta.

Peter Quinn
Peter Quinn B.Comm., F.C.A., M.B.A.

Príomhfheidhmeannach Airgeadais

Chuaigh an tUas. Quinn isteach in An Post i mí Lúnasa 2004. Bhí poist shinsearacha airgeadais agus straitéiseacha aige roimhe seo in PJ Carroll and Company plc agus in Monaghan Mushrooms Limited. Is Cuntasóir Cairte é le hoiliúint sa chleachtas le KPMG. Is stiúrthóir de chuid Chuideachta Chrannchur Náisiúnta An Post é.

Liam Sheehan
Liam Sheehan

Stiúrthóir Díolachán agus Margaíochta


Chuaigh an tUas. Sheehan isteach in An Post thiar sa bhliain 2000 mar Bhainisteoir Ginearálta Díolachán & Margaíochta, agus ceapadh é mar Stiúrthóir Díolachán & Margaíochta i mí Dheireadh Fómhair 2006 é. Tá taithí fhorleathan aige in earnáil ghnóthach earraí tomhaltóra na hÉireann agus i gcruthú branda, bainistiú cainéal agus straitéis díolachán. Bhí poist shinsearacha aige roimhe seo sna Díolacháin & Margaíocht in Procter & Gamble agus in Guinness agus ba Stiúrthóir Tráchtála le Erin Foods é. Is stiúrthóir le The Prize Bond Company Limited é. Is Cathaoirleach freisin é de The Gift Voucher Shop Limited.

Barney Whelan
Barney Whelan, B.Sc., M.B.A., F.P.R.I.I.


Stiúrthóir Cumarsáide agus Gnóthaí Corparáideacha

Chuaigh an tUas. Whelan isteach in An Post i mí Eanáir 2005. Agus go leor blianta caite aige i dtionscal an dobharshaothraithe, ba eisean a bhí freagrach as caidreamh phoiblí agus cumarsáid bhranda ag BSL. Bhí post aige dá éis mar Stiúrthóir, Díolacháin agus Margaíochta ag an mBord um Chur chun Cinn na Sábháilteachta Bia. Ceapadh é ina phost reatha i mí Dheireadh Fómhair 2006.

ar ais go dtí an barr

Nuacht

tuilleadh

Cliceáil anseo le haghaidh gach míreanna nuachta