Redirection

- Ag déanamh cinnte go n-aistríonn do chuid poist leat.

An bhfuil tú ag aistriú cónaí? An dteastaíonn a bheith cinnte go n-aistreoidh do chuid poist leat? Déanfaidh Atreorú ó An Post do chuid poist a aistriú cibé áit is gá, ar feadh suas le bliain, sa bhaile nó i gcéin.


 

Conas a oibríonn sé?

Más mian leat do chuid poist a atreorú chuig d'áit chónaithe nua, déan íoslódáil ar an bhFoirm Iarratais, nó faigh ceann san Oifig Phoist áitiúil.

Comhlánaigh í agus cuir ar ais í leis an íocaíocht chuí agus leis na cáipéisí riachtanacha cúig lá ar a laghad sula dteastaíonn uait tús a chur leis an tseirbhís. Déanfaimidne an chuid eile.

Céim ar chéim

 • Comhlánaigh an fhoirm iarratais
 • Déan cinnte go gcuireann tú isteach ainm gach áitritheora atá ag aistriú go dtí an seoladh nua
 • Ní mór do gach áitritheoir (atá os cionn 18 bliana d'aois) an fhoirm iarratais a shíniú
 • Ní mór dáta iomlán breithe a thabhairt le haghaidh gach mionaoiseach.
 • Cuir na cáipéisí ábhartha go léir isteach
 • Is féidir do chuid poist a atreorú go seoladh ar bith in Éirinn nó thar lear.
 • Féadfaidh tú íoc i d'Oifig Phoist áitiúil
 • Beidh ort cruthúnas Céannachta (I.D) agus Cruthúnas Seoladh a sholáthar (níl sé seo riachtanach ach don duine a thugann an t-iarratas chuig an Oifig Phoist).

nó is féidir íoc le cárta creidmheasa nó dochair, agus an fhoirm iarratais a sheoladh chuig:

  Aonad Atreoraithe An Post
  Seirbhís do Chustaiméirí
  Ard-Oifig an Phoist
  Freepost
  Baile Átha Cliath 1
  D01 F5P2

  Ná cuir airgead tirim ar aghaidh le do thoil. Ní féidir íoc as iarratais sa phost ach le cárta creidmheasa nó dochair - ní ghlacfar le haon mhodh íocaíochta eile. Ní mór don ainm céanna a bheith ar an gcárta creidmheasa nó dochair agus atá ar dhuine amháin díobh siúd a bhfuil a gcuid poist á atreorú. 
     

Proof of I.D. accepted at the Post Office Proof of address accepted at the Post Office
 • Ceadúnas Tiomána (ina dtaispeántas an seoladh a bhfuil an post le hatreorú uaidh)
 • Pas
 • Cárta aitheantais Mic Léinn le grianghrac (ó choláiste tríú leibhéil)
 • Utility bill (showing the address mail is to be redirected from) within the last 5 months
 • Bank/Building Society Statement (showing the address mail is to be redirected from) within the last 5 months

 

 Níl cruthú céannachta agus seoladh ag teastáil ach don té a thugann an t-iarratas chuig an Oifig Phoist.


 

Breis Eolais

 • Má tá aon cheist agat faoinár seirbhís atreoraithe téigh chuig an roinn Seirbhísí do Chustaiméirí mar a bhfuil liosta ceisteanna coitianta.
 • Má bhíonn tú ar saoire agus más mian leat go dtabharfaidh An Post aire do do chuid poist agus tú as baile bain triail as an tseirbhís Mailminder.
 • Má bhíonn tú as baile ar feadh níos mó ná 12 mí b'fhéidir gur mhaith leat iarratas a dhéanamh ar Bhosca Postoifige.
 • An bhfuil breis eolais uait? Cuir ríomhphost nó aiseolad agus gheobhaidh tú freagra gan mhoill.

Téarmaí agus Coinníollacha

Baineann na téarmaí agus na coinníollacha seo le Seirbhís Atreorú Cónaitheach An Post (ar a dtugtar feasta an "tSeirbhís").

Sna téarmaí agus sna coinníollacha seo is ionann "Tú/tusa" agus "Do" agus  an iarratasóir/ na hiarratasóirí agus is ionann "muid" agus "ár" agus An Post, a bhfuil a oifig chláraithe ag Ard-Oifig an Phoist, Sráid Uí Chonaill, Baile Átha Cliath 1, D01 F5P2.

 1. Níl an tSeirbhís ar fáil ach le hatreorú a dhéanamh ar phost cónaitheach a bhfuil tusa ina theideal. Dearbhaíonn tusa gurb é an seoladh nua a luaitear ar an iarratas do sheoladh fíor agus ceart.
 2. Srianadh ar Dhliteanas: tá ár ndliteanas i leith aon chaillteanas nó damáiste díreach a eascraíonn as an gconradh seo srianta ag an táille a íoctar as an tSeirbhís. Ní bheimid faoi dhliteanas, in aon chás, le haghaidh aon chaillteanas ná damáiste iarmhartach lena n-áirítear, gan srianadh, caillteanas ioncaim, brabúis, úis, saoráide ná caillteanas margaidh, a eascraíonn as an tseirbhís. 
 3. Ní mór don iarratasóir/ na hiarratasóirí a shíníonn an fhoirm seo a bheith 18 bliana d'aois nó níos sine. Ní mór do thuismitheoir nó caomhnóir síniú ar son mionaoisigh a iarrann an tSeirbhis agus dáta breithe an mhionaoisigh a chur isteach mar atá treoraithe.
 4. Beidh fógra cúig lá oibre ar a laghad ag teastáil uainn chun an tSeirbhís a chur ar bun. 
 5. Bíonn moill lá oibre amháin ar a laghad ar phost atreoraithe a sheachadadh. 
 6. Cuirtear lipéad seoladh nua ar gach earra nó tiachóg atreoraithe. Munar féidir an t-earra a sheachadadh féadfar í a sheoladh ar ais chuig an seoltóir le lipéad seoladh nua. 
 7. Ach amháín i gcás atreorú sealadaigh, nuair a éagann an tSeirbhís féadfar an post go léir chuig do sheanseoladh a chur ar ais chuig an seoltóir. 
 8. Má bhíonn tú ag iarraidh an tSeirbhís a chur ar ceal ní mór duit é a dhéanamh i scríbhinn. Ní dhéanfar an táille a aisíoc má chuireann tú an tSeirbhís ar ceal tar éis dó tosú. 
 9. Má bhíonn an post seolta go níos mó ná seolaí amháin agus gan iarratas déanta ach duine díobh seo ar an tSeirbhís déanfaimid an post a sheachadadh de réir an seoladh atá air agus ní dhéanfar atreorú air ach i gcás go n-aontaíonn an dá chomhpháirtí i scríbhinn go bhfaighidh duine díobh nó tríú páirtí é. 
 10. Ní dhéanfar atreorú ar mhíreanna a chuirtear trí Sheirbhís Beartáin An Post (agus Post Cúiréara san áireamh). 
 11. Ní dhéanfaimid atreorú ar phost sna cúinsí seo a leanas: 
  1. ar son iarratasóirí a bhfuil an t-ainm céanna orthu agus atá ar dhuine a fhanann sa seoladh as a bhfuil an post le hatreorú (m.sh. tuismitheoir agus leanbh den ainm céanna nó daoine a bhfuil na cinnlitreacha agus an sloinne céanna acu);
  2. post a cuireadh poste restante
  3. a cuireadh as coláiste, teach lóistín nó cóiríocht dá leithéid le pointe seachadta amháin; nó
  4. post atá seolta chuig Bosca PO.
 12. Daoine básaithe: Ní mór na coinníollacha seo a leanas a shású sula ndéanfaimid atreorú ar phost ar threoir ó sheiceadóirí nó ó riarthóirí eastáit:
  1. Má d'fhág an duine básaithe uacht, nó mór probháid an uachta a bheith leis an bhfoirm iarratais seo agus í sínithe ag na seiceadóirí go léir; 
  2.  Má tá uacht déanta ag an duine básaithe, ach moill ar phrobháid a fháil, ní mór cóip den uacht agus litir ó na seiceadóirí ina luaitear go bhfuil probháid iarrtha agus nach fios dóibh aon chúis nach ndeonfar í a bheith leis an bhfoirm iarratais seo, agus ní mór don litir a bheith sínithe ag na seiceadóirí go léir;
  3. Munar fhág an duine básaithe uacht, ní mór litreacha riaracháin ar eastát an duine básaithe a bheith leis an bhfoirm iarratais seo agus iad sínaithe ag riarthóirí an eastáit; 
  4. Munar fhág an duine básaithe uacht agus mura mbíonn litreacha riaracháin ar fáil, ní mór duit foirm ghealltanais i scríbhinn ó aturnae a fháil go gcuirfear litreacha riaracháin ar áil laistigh de thréimhse réasúnta (m.sh. dhá mhí déag);
  5. Forchoimeádaimid an ceart chun cruthúnas breise i gcáipéisí maidir le teidlíocht aon iarrthóra post na ndaoine básaithe a fháil a iarraidh;
 13. Ní ghlacfaimid le hiarratais ó dhaoine a ghníomhaíonn ar son daoine atá tinn nó míchumasaithe mura mbíonn an t-iarratasóir ceaptha mar aturnae faoi chumhacht aturnae agus doiciméadúchán iomlán tacaíochta a bheith ar fáil leis an iarratas.
 14. Forchoimeádaimid an ceart chun an tSeirbhís a dhiúltú nó a scor de réir mar is rogha linn féin, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta don tSeirbhís a bheith dochurtha i bhfeidhm. Sa gcás seo, déanfaidh An Post aisíoc ar an táille a íocadh as an tSeirbhís ach ní bheidh aon dliteanas eile air. 
 15. Do shlánaíocht`

  I gcomaoin na seirbhíse a bheith á sholáthar againne déanfaidh tú slánaíocht orainn agus go gcoinneoidh tú muid slánaithe go hiomlán i gcoinne éileamh ó agus i gcoinne aon damáiste, costas, muirear, speanas, dliteanas, imeacht agus gníomh, agus uathu sin uile, a d'fhéadfaimis a thabhadh, nó a d'fhéadfaí a thabhairt nó a bhunú ag aon duine, a eascraíonn in aon chás as nó maidir le nó de bharr gur úsáid tú an tseirbhís agus aon cheann de na téarmaí nó na coinníollacha seo á shárú agat. 

 16. Tá an comhaontú seo faoi rialú ag dlíthe na hÉireann agus faoi réir ag dlínse eisiach na gcúirteanna Éireannacha.


 

Foirmeacha Iarratais

Atreorú Cónaitheach

An bhfuair tú an rud a bhí uait? Muna bhfuair, cuir d'fhiosrú do do chuid aiseolais chugainn ar ríomhphost agus freagróimid tú go luath.

 

Gluais

 • Bosta Postoifige
 • Mailminder
 • Ordú Poist Airgid
 • Atreorú

Nuacht

tuilleadh

Cliceáil anseo le haghaidh gach míreanna nuachta