Cuntais Dhíomhaoine Ceisteanna Coitianta

Acht na gCuntas Díomhaoin 2001

Éilíonn Acht na gCuntas Díomhaoin 2001 ar gach institiúid airgeadais, lena n-áirítear An Post, cuntais nó infheistíochtaí nach raibh aon bheart custaiméara iontu le 15 bliana anuas nó níos mó a aithint agus na cuntais nó na hinfheistíochtaí sin a ainmniú mar Chuntais Dhíomhaoine.


Cuntas Díomhaoin

Is ionann Cuntas Díomhaoin agus cuntas nó infheistíocht nár tharla aon bheart ann le 15 bliana déag anuas. I gcás Bannaí Coigiltis, Cairteacha Coigiltis agus Tráthchoigilt tosaíon an treéimhse 15 bliana ag an gcéad phointe aibíochta don infheistíochta .i. nuair a thagann deireadh leis an tréimhse infheistíochta tosaigh.

Cad iad na cuntais a bheidh díomhaoin?
  • Measfar Cuntas Taisce Coigiltis Oifig an Phoist (lena n-áirítear Leabhar OIfig an Phoist, Cuntas Taisce Plus, Pension Save agus Childcare Save) a bheith díomhaoin mura raibh aon bheart custaiméara ann ón 1 Deireadh Fómhair 1999.
  • Measfar Bannaí Coigiltis a bheith Díomhaoin má ceannaíodh iad ar nó roimh an 30 Meán Fómhair 1996 gan aon pháirt-aisíocaíocht ón 1 Deireadh Fómhair 1999.
  • Measfar Cairteacha Coigiltis a bheith Díomhaoin má ceannaíodh iad ar nó roimh an 26 Eanáir 1994 gan aon pháirt-aisíocaíocht ón 1 Deireadh Fómhair 1999.
  • Measfar Tráthchoigilt a bheith Díomhaoin má tháinig an timthriall 12 mí coigiltis chun deiridh ar nó roimh an 30 Meán Fómhair 1994 gan aon pháirt-aisíocaíocht ón 1 Deireadh Fómhair 1999.
An gcuirfear fógra chugam go bhféadfadh mo chuntas a bheith díomhaoin?

De réir an Achta, scríobhfaidh An Post chuig sealbhóirí cuntas nó infheistíochtaí de luach €100 nó níos mó a meastar a bheith Díomhaoin ach:

  • má tá iarrtha ag sealbhóir an chuntais nó na hinfheistíochta nach gcuirfí aon chomhfhreagras nó
  • má cuireadh comhfhreagras chuig sealbhóir an chuntais nó na hinfheistíochta ar ais agus é marcáilte le 'imithe' nó 'níl aithne air/uirthi ag an seoladh seo'.
Má tá sealbhóir an chuntais nó na hinfheistíochta básaithe?

Má cuireadh in iúl do An Post cheana féin go bhfuil sealbhóir an chuntais nó na hinfheistíochta básaithe cuirfear litir in am tráth chuig ionadaí dlíthiúil/ pearsanta an duine sin.

Conas a dhéanfaidh mé cinnte de nach mbeidh mo chuntas nó m'infheistíocht Díomhaoin?

Má dhéantar beart ar nó roimh an 31 Márta 2015 bainfear an cuntas nó an infheistíocht as an liosta díomhaoin.

Cad a tharlóidh mura ndéanaim beart faoin 31 Márta 2015?

Mura dtarlaíonn aon bheart ar an gcuntas nó ar an infheistíocht faoin 31 Márta 2015 aistreofar luach iomlán an tsealúchais chuig Ciste na gCuntas Díomhaoin atá ag Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (GBCN), a dhéanfaidh bainistiú ar na cistí thar ceann an stáit. Beidh iarmhéideanna a aistrítear chuig Ciste na gCuntas Díomhaoin, lena n-áirítear aon ús atá dlite orthu, fós i seilbh sealbhóir anchuntais nó na hinfheistíochta agus féadfar iad a aiséileamh ag am ar bith ó An Post ach fógra a thabhairt roimh ré mar atá forordaithe san Acht.

Conas is féidir liom mo chuid airgid a éileamh ar ais as Ciste na gCuntas Díomhaoin?
 

Luaistear san Acht nach mór do An Post, laistigh de 28 lá tar éis éileamh a fháil, a iarraidh ar an GBCN an t-airgead a aistríodh a thabhairt ar ais. Tabharfaidh an GBCN na cistí ar ais do An Post laistigh de 21 lá. Tabharfaidh An Post fáltais an chuntais nó na hinfheistíochta ar ais don chustaiméir laistigh de 7 lá. Saniomlán, d'fhéadfadh suas le 56 lá a bheith ag teastáil chun éileamh ó Chiste na gCuntas Díomhaoin a phróiseáil. Beidh ús, más ann dó, á thuilleamh go dtí dáta na aisíocaíochta.

Cé leis ar chóir dom teagmháil a dhéanamh ma tá ceisteann eile agam maidir le Cuntais Dhíomhaoine?

Déan teagmháil le glao-ionad na gcustaiméirí ar 1850 30 50 60 agus beidh áthar ar na hoibreoirí plé le d'fhiosrú.


Nuacht

tuilleadh

Cliceáil anseo le haghaidh gach míreanna nuachta